Thumb 6d76807c4230a14c7be604be7cb7895a3ecc3d22
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Robért J Smit

Ik collecteer omdat:

28/8/2020 ga ik een 24 uurs kanomarathon varen voor PinkRibbon. De route is: hoek Lieve vrouwengracht, Burgwal, Kort Spaarne, Spaarne en dan weer rond 24 uur lang volgens de regels van het guiness book of records.


Iedereen is welkom!

42

donaties

€ 565

ingezameld