Thumb 01b2b22ed1de28afad469925f5e35288d9ea15cc
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Pink Walk Westerbork

Ik collecteer omdat:

De Pink Walk dit jaar in zijn oorspronkelijke vorm niet door kan gaan. Met onze online collectebus dragen we toch bij aan onderzoek op het gebied van behandeling, nazorg en minder langetermijneffecten van borstkanker.

36

donaties

€ 364

ingezameld