Thumb bb56ea8f1a19e7110c22b8c91b4e9d8bbeaa01aa
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Nel Baas

Ik collecteer omdat:

Ik dit jaar ook van heel dichtbij te maken heb gekregen met deze ziekte. Wil jij ook iets doen voor zoveel vrouwen en mannen die te maken krijgen met borstkanker? Maak dan een bijdrage over voor dit goede doel en steun de onderzoeken naar borstkanker!

1

donatie

€ 2

ingezameld