Thumb b3cb3ef3242b3e34a6c94961aec5259590450b46
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Mirjam Pijning

Ik collecteer omdat:

... ik dankbaar ben dat MIRVI 10 jaar bestaat en dat ik leef!
Onderzoek zorgt ervoor dat steeds meer vrouwen borstkanker gaan overleven. Daarom doneer ik mijn feestbudget graag aan Pink Ribbon.

29

donaties

€ 1.403

ingezameld