Thumb 14243f5872ef0c09ac450334fb28459a83469870
57f77eee029931cb3e52db821054b0d87753acb2

Marcello Millonzi

Ik collecteer omdat:

Nadat bij onze lieve vriendin borstkanker was geconstateerd, vinden wij het als vrienden een mooi gebaar om geld in te zamelen voor Pink Ribbon.

0

donaties

€ 0

ingezameld