Thumb cf6c4cd0ac8918e6418a2ba3c4e63d6e8c57a870
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Gea Dahles-Vulker

Ik collecteer omdat:

Ik een jaar geleden, op 40 jarige leeftijd, de diagnose borstkanker gekregen heb.

36

donaties

€ 213

ingezameld