Thumb 9d61d07087b12bf8c39533b605896432ad658191
Aacc65e71cc50437f324f0747c3bcf629fd4b981

Babette Bot

Ik collecteer omdat:

ik uit ervaring weet wat het betekent om borstkanker te hebben en hoe belangrijk onderzoek, steun en juiste informatie is.

2

donaties

€ 30

ingezameld